PI (Principal Investigator)


Ryo Inoue, Dr. (Engineering)

Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering,

Tokyo University of Science (Junior Associate Professor) Member


2021

M2 Yu Ishioka

M2 Yosuke Inada

M2 Yuta Kawada

M2 Syota Kuwano

M2 Hayao Kozu

M2 Yuto Seki

M1 Kai Kiyomiya

M1 Tomoki Marumo

 

B4 Daisuke Aikawa

B4 Taketo Koizumi

B4 Noriatsu Koide

B4 Yuta Kurata

B4 Shinji Touma

B4 Haruki Minagawa

B4 Sakura Watanabe

B4 Hikaru Yoshida

2020

M1 Yu Ishioka

M1 Yosuke Inada

M1 Yuta Kawada

M1 Syota Kuwano

M1 Hayao Kozu

M1 Yuto Seki

 

 

B4 Mako Ota

B4 Syunsuke Inoue

B4 Saeka Oura

B4 Kai Kiyomiya

B4 Kota Goto

B4 Miki Toyoshima

B4 Tomoki Marumo

B4 Hikaru Yoshida

2019

B4 Yu Ishioka

B4 Yosuke Inada

B4 Yuta Kawada

B4 Hayao Kozu

B4 Yuto Seki